Cesja ubezpieczenia na bank

Cesja ubezpieczenia na bank to obok ustanowienia hipoteki jedno z najczęściej wymaganych zabezpieczeń. Wyjaśniamy, jakie skutki prawne powoduje cesja i na co należy zwrócić uwagę podpisując umowę

Cesja ubezpieczenia na bank – czym jest?

Cesja ubezpieczenia na bankUbezpieczenie jest umową dwustronną zawieraną pomiędzy klientem banku (kredytobiorcą), a towarzystwem ubezpieczeniowym. Chociaż to my wykupujemy polisę i pokrywamy związane z nią koszty, to ewentualne odszkodowanie (np. w momencie powstania szkody) należne jest bankowi.

Cesja ubezpieczenia na bank zostaje sporządzona w formie załącznika lub aneksu do umowy ubezpieczeniowej. Jeśli chcemy jej dokonać musimy odpowiednio wcześniej powiadomić o tym ubezpieczyciela. Możliwe jest również ustanowienie cesji już w trakcie obowiązywania umowy.

W sytuacji, gdy dokonamy cesji ubezpieczenia na bank, to właśnie on zyska prawo do wypłaty odszkodowania . Istotny jest fakt, że cesję ubezpieczenia można anulować. Należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek u ubezpieczyciela. Aby został on rozpatrzony konieczna jest zgoda cesjonariusza, tj. banku. Cesja ubezpieczenia wygasa wraz z końcem trwania umowy z ubezpieczycielem i nie odnawia się samoistnie w momencie wykupienia kolejnej polisy.

Polisę ubezpieczeniową możemy wykupić samodzielnie lub skorzystać z usługi bancassurance. Nim jednak dokonamy wyboru ubezpieczyciela, zwróćmy uwagę na to jakie towarzystwa ubezpieczeniowe akceptuje bank. Istotny jest także zakres ubezpieczenia – ten również ustalany jest przez instytucję finansową.

Umowa cesji – co musi zawierać?

W umowie cesji ubezpieczenia muszą znaleźć się takie elementy jak:

  • przedmiot cesji – jest to również przedmiot umowy kredytowej, tj. dom lub mieszkanie,
  • dane cesjonariusza – w większości przypadków jest to bank, w umowie cesji powinna znaleźć się jego dokładna nazwa i adres,
  • kwota cesji – musi ona odpowiadać wartości nieruchomości,
  • data zawarcia umowy,
  • podpis i pieczęć osoby, która w imieniu ubezpieczyciela zostaje powiadomiona o cesji.

Na szczęście wygląd umowy cesji ubezpieczenia nie jest tym, czym jako potencjalni kredytobiorcy powinniśmy się martwić. Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych ma gotowe wzory takich dokumentów. Dlatego najprawdopodobniej dokonując umowy cesji ubezpieczenia na bank jedyne, co będziemy musieli podać, to…dane twojego banku. Nim jednak podpiszemy umowę, upewnijmy się czy kredytodawca nie ma żadnych szczególnych wymagań odnośnie do polisy ubezpieczeniowej. Jeśli takie się pojawią, poprośmy ubezpieczyciela o ich przedstawienie.

Co liczy się dla banku, a co dla ubezpieczonego?

Z punktu widzenia banku najważniejsze jest ubezpieczenie nieruchomości tj. murów i konstrukcji. Banku nie interesuje natomiast mienie ruchome tj. wyposażenie mieszkania. Dla ubezpieczonego równie istotne, co ubezpieczenie nieruchomości, jest objęcie ochroną tego, co znajduje się wewnątrz. Dlatego nim zawrzemy umowę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, sprawdźmy jak szeroki zakres ochrony gwarantuje nasza polisa. Dobrą praktyką jest wykupienie rozszerzenia ubezpieczenia tak, by obejmowało ono również mienie ruchome.

Komu należą się pieniądze z ubezpieczenia?

Polisa ubezpieczeniowa to dla banku (obok hipoteki) rodzaj dodatkowego zabezpieczenia, dlatego odszkodowanie na podstawie cesji należne jest właśnie jemu. Wiele zależy jednak od polityki samego banku i rozmiaru szkody. Jeśli ta jest niewielka, a nieruchomość nadal nadaje się do użytku, to bank może zgodzić się na wypłacenie pieniędzy kredytobiorcy, by ten dokonał niezbędnych napraw i remontów.

W sytuacji, gdy nieruchomość zostanie całkowicie zniszczona np. na skutek powodzi czy pożaru, ubezpieczenie w całości powędruje do cesjonariusza. Tym samym, cesja ubezpieczenia na bank, chroni także kredytobiorcę przed sytuacją w której zostanie on bez „dachu nad głową” i z kredytem, który nadal trzeba będzie spłacać. Co ważne, kwota, którą otrzyma bank będzie adekwatna do tego, ile jeszcze rat kredytu pozostało nam do spłaty. Pozostała część pieniędzy z ubezpieczenia, trafi na nasze konto.

Ubezpieczyciel proces likwidacji szkody prowadzi wraz z ubezpieczonym. Trwa to do czasu ustalenia wysokości odszkodowania. Dopiero wówczas ubezpieczyciel zwraca się do banku z pytaniem o to, komu ma wypłacić pieniądze. Z prawnego punktu widzenia nie jest to konieczne, gdyż na mocy umowy, to bankowi należy się odszkodowanie. Ubezpieczyciel nie dysponuje jednak numerem konta na który miałby dokonać wypłaty odszkodowania, stąd zwrócenie się z tym pytaniem do banku.

O ile umowa cesji nie stanowi inaczej, ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować bank o zgłoszonej przez cedenta szkodzie. Jeśli nie mamy zaległości w spłacie kredytu, bank prawdopodobnie zrzeknie się odszkodowania i pozwoli nam naprawić szkody. Niektóre banki same określają wysokość maksymalnej kwoty jaka może zostać wypłacona właścicielowi mieszkania bez konieczności informowania o całej sytuacji instytucji finansowej.

Komu wypłacane jest odszkodowanie po śmierci ubezpieczonego?

Jeśli ochroną objęte jest również życie kredytobiorcy, to w przypadku jego śmierci, odszkodowanie wypłacane jest na rachunek kredytu i pomniejsza kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia. Gdy wysokość odszkodowania jest wyższa od kwoty kredytu, to „finansową nadwyżkę” bank przekaże uprawnionym (np. na mocy testamentu) osobom. Tym samym spadkobiercy w zależności od kwoty kredytu i wartości odszkodowania, mogą zostać zwolnieni z obowiązku dalszej spłaty zobowiązania.

Ile trwa cesja?

Cesja ubezpieczenia kończy się wraz z momentem wygaśnięcia polisy. Nawet jeśli nasza umowa ubezpieczeniowa odnowi się samoistnie, to pamiętajmy, że cesję będziemy musieli ustanowić ponownie. Pamiętajmy również, że wystąpienie szkody i związana z tym możliwość uzyskania odszkodowania, nie wpływa na obowiązek dalszej terminowej spłaty kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *