Gwarancja bankowa – dla kogo jest?

To czy kredyt lub pożyczka na dużą kwotę zostaną nam przyznane częściowo uzależnione jest od posiadanych przez nas zabezpieczeń. Te może stanowić poręczenie od osoby prywatnej lub gwarancja bankowa. Wyjaśniamy, czym jest gwarancja bankowa i jakie warunki należy spełnić, aby ją uzyskać

Gwarancja bankowa – co to takiego?

Gwarancja bankowa może podnieść naszą wiarygodność w oczach kontrahenta lub zwiększyć szanse na otrzymanie zobowiązania o które właśnie się ubiegamy. Gwarancja bankowa to jak wskazuje sama nazwa rodzaj zawieranej na określonych warunkach (o tym za moment) umowy z bankiem (i tylko z nim).

Na mocy sporządzonego dokumentu instytucja finansowa jest zobligowana do wypłacenia naszemu partnerowi biznesowemu całego świadczenia wówczas, gdy (z różnych przyczyn) będziemy mieć problem ze spłatą rat. W zamian musimy wypłacić bankowi prowizję za to, że w razie potrzeby ureguluje nasze długi. Zazwyczaj kwota ta stanowi pewien procent od sumy, którą bank przeleje na konto wierzyciela wówczas, gdy staniemy się niewypłacalni.

Jak otrzymać gwarancję bankową?

Gwarancja bankowaAby gwarancja bankowa znalazła pokrycie w rzeczywistości (a nie była jedynie formalnością) nim bank nam jej udzieli, przyjrzy się naszej zdolności kredytowej. Najprawdopodobniej zanim otrzymamy gwarancję bankową, będziemy musieli spełnić dodatkowe warunki. Może być to konieczność założenia konta w tym banku, który ma udzielić nam gwarancji, albo przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia. Tym może być pewna kwota, którą dysponujemy lub należąca do nas nieruchomość, którą obciążymy hipoteką.

Jeśli o udzielenie gwarancji bankowej ubiegamy się jako przedsiębiorcy, prześwietlona zostanie nie nasza zdolność kredytowa jako osób prywatnych, a kondycja finansowa naszej firmy. Przedsiębiorstwa, które od niedawna istnieją na rynku lub które mają problemy z płynnością finansową gwarancji bankowej nie otrzymają. Ubiegając się o uzyskanie gwarancji, mamy także obowiązek dołączyć dokumenty z których wynika istnienie wierzytelności.

Umowa gwarancji bankowej musi zostać pod rygorem nieważności sporządzona na piśmie. Każda inna forma jej zawarcia, nie ma mocy prawnej. Gdy bank wyda pozytywną decyzję w naszej sprawie, będziemy mogli podpisać umowę gwarancji bankowej.

Umowa gwarancji bankowej powinna zostać jasno i czytelnie sformułowana tak, by żaden z zawartych w niej punktów nie budził wątpliwości. Tym, co musi znaleźć się w umowie jest:

 • rodzaj gwarancji (warunkowa albo bezwarunkowa),
 • to, co konkretnie zostaje objęte gwarancją (jakiej wierzytelności ona dotyczy),
 • czas obowiązywania gwarancji,
 • to, ile maksymalnie bank może wypłacić beneficjentowi w ramach gwarancji,
 • termin wypłaty,
 • warunki wypłaty świadczenia.

Gwarancja bankowa ma dość szerokie zastosowanie. Do tego, co może zostać nią zabezpieczone zalicza się:

 • spłatę kredytu lub pożyczki,
 • interesy z kontrahentami,
 • zapłatę za towary i usługi,
 • zwrot zaliczki,
 • spłatę rat leasingowych,
 • rękojmię,
 • zapłatę cła.

Gwarancja bankowa – zasady

Zasady na jakich udzielana jest gwarancja bankowa określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r wraz z późniejszymi zmianami (art. od 80 do 92). Gwarancja bankowa zazwyczaj pojawia się w odniesieniu do firm i stanowi rodzaj zabezpieczenia ich interesów. Omawiane pojęcie pojawia się przede wszystkim przy dużych inwestycjach, wymagających znacznego nakładu finansowego.

Dzięki gwarancji bankowej będziemy w stanie przekonać inny bank o tym, że spłacimy kredyt zaciągnięty na rozwój swojego biznesu lub kontrahenta o tym, że jesteśmy wypłacalni i że co za tym idzie – można robić z nami interesy. Warto jednak wiedzieć, że z gwarancji bankowej mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby prywatne.

Mając na względzie formalności, których będziemy musieli dopełnić, by należność została przelana na konto wierzyciela wyróżnia się różne rodzaje gwarancji bankowych:

 • Gwarancja bankowa warunkowa – bank wypłaci beneficjentowi środki wtedy i tylko wtedy, gdy ten spełni warunki zapisane w umowie; nim to jednak nastąpi bank przyjrzy się temu czy zgłoszone roszczenie jest zasadne i czy beneficjent przedłożył wszystkie dokumenty, które to potwierdzają;
 • Gwarancja bankowa bezwarunkowa – instytucja finansowa przelewa całą kwotę na konto beneficjenta i nie sprawdza ani zasadności samego roszczenia, ani nie wymaga udokumentowania go.

Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy bank odmówił wypłaty świadczenia mimo tego, że mieliśmy do tego prawo (i że wywiązaliśmy się ze wszystkich ciążących na nas na mocy umowy formalności) możemy ubiegać się o jego przyznanie na drodze postępowania sądowego.

Ile kosztuje gwarancja bankowa?

Co oczywiste, banki (nawet jeśli spełnimy wszystkie warunki) nie udzielą nam gwarancji za darmo. W większości przypadków od przedsiębiorstwa będącego zleceniodawcą gwarancji pobierana jest opłata w wysokości kilku procent opłaty gwarancyjnej (tj. tej sumy, którą w sytuacji naszej niewypłacalności bank będzie musiał przelać na konto beneficjenta).

Do tej kwoty należy doliczyć opłaty za samo rozpatrzenie wniosku (musimy je uiścić niezależnie od tego czy gwarancja bankowa zostanie nam udzielona). Jeśli natomiast dojdzie do wypłaty gwarancji beneficjentowi, to bank będzie miał prawo żądać zwrotu tej kwoty od zleceniodawcy.

Jak długo ważna jest gwarancja bankowa?

Umowa gwarancji bankowej zawsze zawierana jest na czas określony. Oznacza to, że po upływie zawartego w umowie terminu, gwarancja bankowa wygasa. Co ciekawe, po spełnieniu określonych warunków można skrócić czas jej obowiązywania. Taka sytuacja będzie mieć miejsce np. wówczas, gdy w całości spłacimy kontrahenta i gdy dostarczymy do banku dokument, który to potwierdza. Gwarancja bankowa wygaśnie również wtedy, gdy to sam beneficjent dobrowolnie zrezygnuje z przysługującego mu zabezpieczenia (zwrot gwarancji musi mieć formę pisemną).

Ostatnim przypadkiem w którym gwarancja bankowa skończy się wcześniej jest ta w której wyczerpane zostaną określone, zawarte w umowie przesłanki (np. wypłata na rzecz beneficjenta maksymalnej należnej mu w ramach gwarancji bankowej kwoty).

Z jednej strony gwarancja bankowa to szansa dla przedsiębiorców na rozwój swojego biznesu nawet jeśli nie dysponują oni wystarczającymi środkami finansowymi. Z drugiej – mogą skorzystać z niej również osoby prywatne i zabezpieczyć w ten sposób swoje interesy oraz zwiększyć szanse na przyznanie zobowiązania.