Rodzaje reprezentacji firmy

tie-690084_960_720Prowadząc działalność gospodarczą nie zawsze mamy czas na samodzielne załatwianie swoich spraw. Podpisywanie różnego rodzaju umów, wizyty w bankach i urzędach, przeprowadzanie transakcji, kontakt z kontrahentami – wszystko to wymaga poświęcenia ogromnej ilości czasu. Warto jednak wiedzieć, że ktoś może nas w tych czynnościach zastąpić. Należy jedynie dobrać właściwą formę reprezentacji.

Przedstawicielstwo

Pierwszą możliwą formą reprezentowania firmy jest przedstawicielstwo. Instytucja ta została uregulowana w Ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i stanowi podstawową formę reprezentacji podmiotu gospodarczego.

Przedstawiciel firmy w ramach swoich uprawnień dokonuje czynności prawnej z osobą prawną, ale na rzecz reprezentowanego podmiotu. Zgodnie z przepisami ustawy każda czynność prawna może zostać dokonana przez przedstawiciela, o ile nie zakazuje tego ustawa lub właściwość czynności prawnej. Oznacza to tyle, że jest to dozwolone o ile nie zostało wyraźne zabronione.

Co również istotne, dana czynność będzie skuteczna wobec reprezentowanego, jeżeli zostanie dokonana w granicach umocowania. Dokument stwierdzający przedstawicielstwo musi zatem zawierać precyzyjne określenie zakresu kompetencji przedstawiciela. Przedstawicielstwo można podzielić na dwa typy – pełnomocnictwo oraz przedstawicielstwo ustawowe. Przy tym pierwszym źródłem umocowania jest pełnomocnictwo czyli jednostronne oświadczenie woli reprezentowanego. Z kolei przedstawicielstwo ustawowe ustanawia się na mocy innych zdarzeń prawnych.

Prokura

Prokura również ma swoje źródło w Ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i jest to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, który jednak stanowi odrębną od przedstawicielstwa kategorię. Uprawnienia prokurenta obejmują czynności sądowe i pozasądowe, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wyjątki od tej reguły dotyczą między innymi zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania, zbywania i obciążania nieruchomości, wchodzącej w skład przedsiębiorstwa. Wyżej wymienione czynności wymagają już specjalnego pełnomocnictwa. Prokura musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców. Z powyższego wynika zatem, że prokury może udzielić wyłącznie przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Dokument udzielający prokury musi być natomiast sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Określony podmiot gospodarczy może posiadać nie jednego, ale kilku prokurentów. W takiej sytuacji należy określić w jaki sposób będą oni działać – każdy osobno lub wszyscy łącznie.

Wybór odpowiedniej formy reprezentowania firmy jest niezwykle ważny w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zwrócić jednak uwagę na zakres tego umocowania, by uniknąć ryzyka stwierdzenia nieważności danej czynności, dokonanej przez źle ustanowionego pełnomocnika lub prokurenta. W szczególności należy sprawdzić spełnienie ustawowych przesłanek ustanowienia danego typu reprezentacji w oparciu o Ustawę z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.